Disclaimer


Wienerberger is niet aansprakelijk voor onjuist vermelde gegevens

Hoewel Wienerberger er naar streeft om de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk te houden, kan de website toch technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Wienerberger kan, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze website, zonder dat zij de gebruikers daarvan vooraf hoeft te informeren. Wanneer Wienerberger verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Kleuren, texturen en kleurfoto’s op de website worden verschillend weergegeven naargelang de gebruikte computer, monitor of printer, en daarom biedt Wienerberger u deze louter ter indicatie aan zonder garantie op een exacte weergave.

Wienerberger probeert haar website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbeschikbaar zijn van de website.

De internet websites waarmee deze website hyperlinks heeft of waar deze website naar verwijst zijn noch onderzocht noch geanalyseerd door Wienerberger, noch heeft Wienerberger enige controle over de inhoud ervan. Hyperlinks naar dergelijke websites van derden worden louter informatief verstrekt. De beslissing deze sites te bezoeken is een zelfstandige beslissing van de gebruiker. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Wienerberger instemt met de inhoud van zulke websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Wienerberger en de exploitanten van zulke gelinkte websites.

Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Alle geschillen met betrekking tot deze website zullen onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Kortrijk hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van de website is niet toegelaten in landen waar het geheel van de hier vermelde bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Copyright

De hele inhoud van de website (zowel foto's, teksten, animatie etc...) is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wienerberger.