REGLEMENT VAN DE “SHOOT, SHARE ’N WIN” WEDSTRIJD VAN WIENERBERGER NV


Artikel 1: Organisatie

Wienerberger NV, met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 121, RPR Kortrijk 0448 850 870, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting onder de naam "Shoot, Share ‘n Win”.

De wedstrijd loopt van 25 januari 2019 t.e.m. 30 april 2019. Het openbaar posten van een referentiefoto van een eigen (ver)bouwproject waarvan de gevel en/of het dak gerealiseerd werden met Wienerberger materialen (Koramic kleipannen en/of Terca of Desimpel gevelstenen en/of Wienerberger kleiklinkers) op Instagram met hashtag #wienerbergerbelgium en met vermelding van architect (indien van toepassing) en de gebruikte Wienerberger materialen tijdens deze wedstrijdperiode, en het volgen van @wienerbelgium op Instagram, geldt als bewijs van deelname.

Artikel 2: Algemeen

Het wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de actiewebsite van Wienerberger, via de link https://www.winmetwienerberger.be/actievoorwaarden.

Het reglement kan ook via brief worden aangevraagd bij Wienerberger NV, dienst Marketing, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk. Elke aanvraag moet schriftelijk aan Wienerberger worden gericht, met daarbij gevoegd een omslag met postzegel en met het adres van de bestemmeling voor het antwoord.

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met alle punten van het reglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd.

Wienerberger NV kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op haar actiewebsite. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Wienerberger NV behandeld en beslecht worden. De beslissing van Wienerberger kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.

Wienerberger NV behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd uit te breiden, te beperken, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit rechtvaardigen.

Artikel 3: Deelname

Iedereen die in België woont, @wienerbergerbelgium volgt op Instagram en een eigen (ver)bouwproject heeft waarvan de gevel en/of het dak gerealiseerd werden met Wienerberger materialen (Koramic kleipannen en/of Terca of Desimpel gevelstenen en/of Wienerberger kleiklinkers), mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van personeelsleden van Wienerberger, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Deelname aan de wedstrijd verloopt als volgt:
  1. Deel een foto van uw (ver)bouwproject op Instagram met #wienerbergerbelgium. Vermeld er zeker de architect, alsook de gebruikte Wienerberger materialen bij. Voeg er ook een woordje uitleg bij.
  2. Volg @wienerbergerbelgium
  3. Maak uw profiel openbaar of laat ons u volgen.
Deelname aan de wedstrijd houdt geen enkele aankoopverplichting in. Elke deelnemer kan meermaals deelnemen aan de wedstrijd, maar er kan slechts 1 prijs worden gewonnen per (ver)bouwproject.

Artikel 4: Foto’s

De deelnemende foto’s moeten originele exemplaren zijn, die niet werden bewerkt met foto editing software. Foto’s waarvan Wienerberger het uitdrukkelijke vermoeden heeft dat ze werden bewerkt of misbruikt zullen geweerd worden, evenals foto’s van projecten waarvan Wienerberger het vermoeden heeft dat ze niet met Wienerberger producten werden uitgevoerd.

Elke deelnemer waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij de originele auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden foto’s, alsook dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van bestaande foto’s. Hij waarborgt eveneens dat personen die op de foto’s afgebeeld staan daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Elke deelnemer respecteert de wetgeving betreffende auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele rechten.

Deelnemers behouden de auteursrechten op de ingezonden foto’s. Deelnemers verlenen Wienerberger door deelname aan de wedstrijd wel het recht om de ingestuurde foto’s te gebruiken of nieuwe foto’s te laten maken en die zonder enige vergoeding te gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd. Wienerberger heeft eveneens het recht om deze foto’s te gebruiken in haar bedrijfsuitgaves en op haar websites als referentiefoto.

Wienerberger NV heeft het recht om zonder verwittiging of verklaring foto’s die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, die mogelijks een inbreuk uitmaken op bestaande wetgeving of rechten van derden, en/of foto’s met producten van concurrerende merken te verwijderen.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, of waarvan Wienerberger gerede vermoedens heeft dat zij frauderen of de wedstrijd vervalsen, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaar

Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen. Begin mei 2019 kiest onze professionele jury de 3 origineelste (ver)bouwprojecten uit. De winnaars zijn die deelnemers die geselecteerd worden door de jury.

Artikel 7: Prijs

Begin mei 2019 worden er 3 winnaars uitgeroepen. De 1e plaats is een bon voor een 5-gangenmenu inclusief dranken voor 4 personen in sterrenrestaurant Sel Gris in Knokke. De 2de en 3de prijs is een bon voor een 5-gangenmenu inclusief dranken voor 2 personen in sterrenrestaurant Sel Gris in Knokke. De prijs moet opgenomen worden vóór 30 september 2019 en is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.

Artikel 8: Bekendmaking

De winnaars van de wedstrijd worden vóór 11 mei 2019 bekendgemaakt via de Wienerberger Facebookpagina, en via @wienerbergerbelgium op Instagram. De uitslag van de wedstrijd wordt eveneens bekendgemaakt via de Wienerberger website en de actiewebsite. Er volgt geen officiële prijsuitreiking.

De winnaars moeten hun bon afhalen in de Wienerberger showroom in Kortrijk of Londerzeel vóór 31 mei 2019, en na voorafgaande verwittiging.
Het is Wienerberger toegestaan de naam en foto van de winnaar openbaar te maken via haar website, actiewebsite en sociale media kanalen, en de winnende foto’s te delen.

Artikel 9: Vrijwaring

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Wienerberger NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
  • transmissies via het internet,
  • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software,
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken,
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Wienerberger in het gedrang brengen.

Elke deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem geplaatste foto’s. Elke deelnemer zal Wienerberger NV volledig vrijwaren voor alle vergoedingen waartoe Wienerberger NV zou worden veroordeeld ingeval van een schending van bestaande regelgeving, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving met betrekking tot privacy, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele rechten, die op de door de deelnemer geplaatste foto’s rusten.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

Wienerberger NV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van eventuele persoonsgegevens (zoals uw Instagramnaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u ons doorgeeft n.a.v. uw deelname aan de wedstrijd. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken conform de geldende privacywetgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (beter gekend als de ‘GDPR’ of AVR).Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy, die terug te vinden is op
https://www.wienerberger.be/privacy-statement_1366062406562_1366035300558.html

Wienerberger zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om uw deelname aan de Wedstrijd te organiseren of om u informatie te bieden over onze diensten en producten door middel van brochures of periodieke algemene nieuwsbrieven. U kan uw toestemming echter op eender welk moment even eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be of uit te loggen via de daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief.
Wienerberger zal de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

U heeft in het kader van de GDPR onder meer recht op informatie, correctie, wissen van gegevens en overdracht van gegevens. Meer informatie over deze rechten en over het uitoefenen van deze rechten vindt u in onze privacy policy. Contacteer ons bij eventuele vragen of bezorgdheden via dpo.be@wienerberger.com. Indien u meent dat wij u niet afdoende geholpen hebben, kan u klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 11: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Wienerberger NV en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Wienerberger NV en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.